تحقیق رقابت آمریكا و انگلیس در ایران و نهضت ملی شدن صنعت نفت

از مهمترين پديدههاى تحققيافته در اواخر قرن هجدهم ميلادي، در روند تکامل نظام سرمايهدارى در کشورهاى اروپائي، بايد از اختراع ماشين و ورود آن در روند توليد کالا در مؤسسات و شکلگيرى ”انباشت سرماي نام برد.
انقلاب صنعتى در کشورهاى اروپائى اين پىآمدها را دربر داشت
رقابت آمریكا و انگلیس در ایران و نهضت ملی شدن صنعت نفت
تعداد صفحه 31

فایل ها مشابه

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.