تحقیق روابط آب، خاک و گیاه

يک گياه علفى سريعالرشد عمدتاً از آب تشکيل شده است. محتوى آب گياه بين ۷۰ تا ۹۰% مىباشد که بسته به سن گياه، گونه گياه، بافت موردنظر و محيط، متفاوت است. آب براى بسيارى از فعاليتهاى گياهى لازم است
پتانسيل آب
آب قابل استفادهٔ خاک
جذب و حرکت آب
تبخير و تعرق (Evapotransopiration)
عوامل محيطى مؤثر بر تبخير و تعرق
تعداد صفحه 10 …

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.