تحقیق زیست شناسی

زیست شناسی علم شناخت حیات است( این لغت از کلمه یونانی بیاس به معنی زندگی و لوگاس یعنی دلیل منطقی تشکیل شده است).
اصول زیست شناسی
جامعیت: زیست شیمی، سلول ها و کد وراثتی
تکامل : هدف اصلی زیست شناسی
گوناگونی موجودات زنده
تسلسل: نژاد مشترک موجودات
هم ایستایی: سازگار با دگر گونی
فعل و انفعالات : گروه ها و زیستگاه ها
سیستماتیک گیاهی
اهداف سیستماتیک گیاهی
مراحل سیستماتیک گیاهی
شاخصهای ریخت شناسی فیلوژنی
طبقه بندی سلسله گیاهان
سیستماتیک گیاهی: زمینه‌ای علمی مربوط به دنیای امروز
تعریف جامعه گیاهی
تعریف جامعه شناسی گیاهی
صفات بوم شناسی
عوامل پراکنش گیاهان
عوامل آب و هوایی
عوامل خاکی
عوامل زیستی
توالی گیاهی
روشهای ازدیاد گیاهان
تکثیر جنسی گیاهان
فرآیند زایشی گیاه
مزایای ازدیاد جنسی
تکثیر غیر جنسی گیاهان
روشهای ازدیاد غیر جنسی گیاهان
مزایای تکثیر غیر جنسی گیاهان
معایب ازدیاد غیر جنسی گیاهان
طبقه بندی هورمونهای گیاهی
اسید آبسیسیک
تعداد صفحه 30 …

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.