تحقیق مبانی شناخت شناسی توسعه سیاسی ایران ( رهیافت اجتهادگرا)

1. نقدی برنظریه پردازی درباب توسعه سیاسی
2. معرفت شناسی مطالعات توسعه سیاسی (11)
3. بسترتمدنی، محیطی، و جغرافیایی توسعه سیاسی ایران
4. مفاهیم و متغیرهای شناخت شناسی توسعه سیاسی ایران
جمع بندی و نتیجه گیری گفتار
تعداد صفحه 37 …

فایل ها مشابه

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.