تحقیق متابوليسم اسيدهاي هسته اي و سنتز پروتئين

متابوليسم اسيدهاي هسته اي و سنتز پروتئين كه در ارتباط نزديك هستند، مرحله بحراني متابوليسم مي باشند. اين مواد عمدتاً مسئول انتقال اطلاعات ژنتيكي از DNA به پروتئينهاي فعال آنزيم ها و پروتئين هاي ساختماني مي باشند.
اسيدهاي زنجيره اي كلردار
آمیدها
آميترول
بنزوئيك ها
كاربامات ها
دي نيتروآنيلين
عكس العمل هاي بيوشيميايي
اثر دي فنيل اترها روي اسيد آمينه
اثر گلايفوسايت بر روي اسيدهاي آمينه
اثر علف کش گروه نتيريل برروي اسيد آمينه
اثر فنوكسی ها روي سنتز پروتئين
اثر تيوكار بامات ها بر روي پروتئين
علف كش تريازين ها
اثر اوره ها روي پروتئين
اثرات علف کش DCPAروی پروتئین
اثر علفكش دانيوسب روي پروتئين
اثر فلوريدون بر پروتئين
علف كش متازول روي پروتئين
تعداد صفحه 30 …

فایل ها مشابه

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.