نظام سیاسی آلمان


ایالتها
مفهوم فدرالیسم
جلس‌های ایالتی
بوندس‌رات
در اعظم و وزیران
رئیس جمهور
قوه‌ی قضاییه
تشکلهای سیاسی
حزبهای بزرگ
سیاست خارجی
آلمان و ایران
تعداد صفحه 14

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.