بایگانی برچسب: روش های اجرایی

فایل های اعتباربخشی ( سنجه ها ) بخش بانک خون بیمارستان ها

فایل های اعتباربخشی ( سنجه ها ) بخش بانک خون بیمارستان ها : برای ارزیابی بانک خون بیمارستان ها راهنمای اعتباربخشی ملی از سوی وزارت بهداشت تدوین گردیده است. در این فایل هر آنچه برای اعتباربخشی بخش بانک خون یک بیمارستان لازم است براساس سنجه های اعتبارسنجی (ویرایش سال 1395 ) که از سوی وزارت خانه ابلاغ گردیده است، فراهم آمده است. همه دستورالعمل ها و روش های اجرایی طبق سنجه ها در قالب گفته شده و حتی با رعایت فونت و سایز خواسته شده به طور کامل گرد آوری شده است. نوع فایل: تمامی فایل ها به صورت فایل ورد می باشد. به عنوان مثال : در هر دستورالعمل آزمایش عنوان هدف ، دامنه کاربرد ، تعاریف ، شرح اقدامات ، مستندات و سوابق و منابع به طور کامل در این فایل ها شرح داده شده است. در قالب روش اجرایی نیز عنوان ، دامنه کاربرد ، تعاریف ، منابع ، صاحبان فرایند، مسئولیت ها و اختیارات ، شیوه انجام کار، روش نظارت بر روش اجرایی و مستندات به طور کامل شرح داده شده است. به شما دوستان اطمینان می دهم با دانلود این فایل اعتباربخشی بانک خون بیمارستانتان کامل خواهد بود و نیاز به هیچ فایل دیگری نیست. …