بایگانی برچسب: سنجه ها

فایل های اعتباربخشی ( سنجه ها ) بخش بانک خون بیمارستان ها

فایل های اعتباربخشی ( سنجه ها ) بخش بانک خون بیمارستان ها : برای ارزیابی بانک خون بیمارستان ها راهنمای اعتباربخشی ملی از سوی وزارت بهداشت تدوین گردیده است. در این فایل هر آنچه برای اعتباربخشی بخش بانک خون یک بیمارستان لازم است براساس سنجه های اعتبارسنجی (ویرایش سال 1395 ) که از سوی وزارت خانه ابلاغ گردیده است، فراهم آمده است. همه دستورالعمل ها و روش های اجرایی طبق سنجه ها در قالب گفته شده و حتی با رعایت فونت و سایز خواسته شده به طور کامل گرد آوری شده است. نوع فایل: تمامی فایل ها به صورت فایل ورد می باشد. به عنوان مثال : در هر دستورالعمل آزمایش عنوان هدف ، دامنه کاربرد ، تعاریف ، شرح اقدامات ، مستندات و سوابق و منابع به طور کامل در این فایل ها شرح داده شده است. در قالب روش اجرایی نیز عنوان ، دامنه کاربرد ، تعاریف ، منابع ، صاحبان فرایند، مسئولیت ها و اختیارات ، شیوه انجام کار، روش نظارت بر روش اجرایی و مستندات به طور کامل شرح داده شده است. به شما دوستان اطمینان می دهم با دانلود این فایل اعتباربخشی بانک خون بیمارستانتان کامل خواهد بود و نیاز به هیچ فایل دیگری نیست. …

فایل های اعتباربخشی ( سنجه ها ) آزمایشگاه بیمارستان ها

همانطور که می دانید برای ارزیابی آزمایشگاه ها راهنمای اعتباربخشی ملی بیمارستان ها از سوی وزارت بهداشت تدوین گردیده است .      نوع فایل: ورد و پی دی اف درست طبق راهنمای اعتباربخشی ویرایش سال 1395 هر آنچه که برای این کار لازم بوده است  در این فایل ها آورده شده است یعنی همه سنجه های اعتباربخشی همانطور که خواسته شده (تدوین دستورالعمل یا روش اجرایی) به طور کامل تدوین شده است. به طور مثال طبق سنجه و 1-3 دستورالعمل نحوه انجام همه آزمایشاتی که در بخش هماتولوژی انجام می شود به طور جداگانه آورده شده و طبق سنجه و 1-5 دستورالعمل کنترل کیفی ابزارهای پایه (فتومتر ، انکوباتور ، سمپلر و …) به تفکیک آورده شده است. در ضمن برای هر دستورالعمل؛ عنوان ، هدف و دامنه کاربرد ، تعاریف ، شرح اقدامات ، مستندات و سوابق ، منابع  به طور کامل شرح داده شده است.در مورد تدوین روش اجرایی نیز این اصول نیز رعایت شده است. همچنین در هر فایل علاوه بر رعایت چارچوب خواسته شده از سوی وزارت خانه، نوع فونت و سایز جملات طبق اصول استاندارد خواسته شده رعایت شده و نیاز به هیچگونه ویرایشی نیست. به …